Hoolekogu töökord

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub  hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2023/2024 õppeaasta hoolekogu koosseis

Esimees :

Christina Lauri

Aseesimees:

Veiko Võsoberg

Protokollija:

Egle Tintse

Liikmed:

 1. Eliis Rooma ja Liina Olgo (asendusliige) – Ritsikate rühm 
 2. Kelli Hanschmidt ja Ester Lokko (asendusliige) – Jaanimardikate rühm
 3. Triin Mändla ja Kadi Märtson (asendusliige) – Õnnetriinude rühm
 4. Kärt Melk ja Madis Vaher (asendusliige) – Pääsusabade rühm 
 5. Kaia Pärn ja Ando Veebel (asendusliige) – Liblikate rühm
 6. Martin Lamp ja Kadri Kruuda (asendusliige) – Maipõrnikate rühm
 7. Veiko Võsoberg ja Kelli Hanschmidt (asendusliige) – Kilkide rühm
 8. Christina Lauri ja Stefi Tomp (asendusliige) – Lepatriinude rühm 
 9. Monika Hänilane  ja Mari Raidla (asendusliige) – Päevakoerte rühm
 10. Liina Olgo ja Karin Küttis (asendusliige) – Sajajalgsete rühm
 11. Britta Bergmann ja Siiri Kulberg (asendusliige) – Kiilide rühm
 12. Priit Salumaa ja Mariana Kukk (asendusliige) – Tirtsude rühm
 13. Astrid Tulik ja Katre Pau (asendusliige) – Õnneämblikute rühm
 14. Helin Lillian Holts ja Igmar Ilves (asendusliige) – Mesilaste rühm
 15. Merje Marjapuu ja Peep Luht (asendusliige) – Sipelgate rühm
 16. Helen Keir ja Anna Erik (asendusliige) – Teokeste rühm
 17. Edik Must ja Stefi Tomp (asendusliige) – Mesimummude rühm
 18. Egle Tintse – õpetajate esindaja 
 19. Liis Rosin – Kambja Vallavalitsuse esindaja