Hoolekogu töökord

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub  hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosseis

Esimees : Kristel Hokkonen – Kiilide rühm  e-mail kristel.hokkonen@yle.edu.ee

Aseesimees: Liina Arumägi – Mesilaste rühm

Protokollija: Evelin Pettai – lasteaia esindaja

Liikmed:

Heidi Eit – Liblikate rühm

Jaanika Tappo – Sipelgate rühm

Ingrid Mardisoo – Mesilaste rühm

Karmen Ahja – Liblikate rühm

Maia Uibo – Kambja Vallavalituse esindaja