Hoolekogu töökord

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub  hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis

Esimees :

Christina Mändlo

Aseesimees:

Veiko Võsoberg

Protokollija:

Egle Tintse

Liikmed:

Helin Lillian Holts – Mesilaste rühm

Karmen Ahja – Ritsikate rühm

Kaia Pärn – Liblikate rühm

Merje Marjapuu – Sipelgate rühm

Toomas Kalja – Jaanimardikate rühm

Monika Hänilane  – Päevakoerte rühm

Sandra Bulatov – Õnnetriinude rühm

Kärt Melk – Pääsusabade rühm

Christina Mändlo – Lepatriinude rühm

Priit Salumaa – Tirtsude rühm

Veiko Võsoberg – Kilkide rühm

Karin Küttis – Sajajalgsete rühm

Britta Bergmann – Kiilide rühm

Martin Lamp – Maipõrnikate rühm

Egle Tintse – õpetajate esindaja

Maia Uibo – Kambja Vallavalituse esindaja