Alates 01.01.2023 on Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr ühe lasteaias käiva lapse eest  45 eurot kuus.

KOHATASU MÄÄRUS

https://www.torvandilasteaed.ee/wp-content/uploads/2022/11/Kohatasu-maarus.pdf

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019011

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018007